Projekt grantowy dla gmin z województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Nawet 150 tys. zł na rozwój kompetencji cyfrowych!

INFORMACJE

TEMATYKA SZKOLEŃ

1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”

Każdy ze scenariuszy może być realizowany na terenie gminy w ramach przyznanego grantu. Scenariusz zakłada realizację szkolenia w wymiarze 16h dydaktycznych dla grupy maksymalnie 12 osobowej

Uczestnicy szkoleń: osoby, które ukończyły 25 lat w dniu przystąpienia do mikroprojektu. Dodatkowo premiowane będą gminy, które zadeklarują przeszkolenie osób niepełnosprawnych (w tym ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi).

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ

Szkolenia powinny być organizowane w miejscach dobrze skomunikowanych, mogą to być np. biblioteki, świetlice, szkoły, domy kultury, publiczne punkty dostępu do Internetu (PIAP), uniwersytety trzeciego wieku które są lub mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

DIAGNOZA: Gmina przystępująca do projektu będzie zobligowana do przeprowadzenia autodiagnozy potrzeb w zakresie sprzętu do edukacji cyfrowej. W przypadku zdiagnozowania braków możliwe będzie zakupienie nowego sprzętu w ramach dotacji (max. 40% dotacji)

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O GRANT

o Grant na mikroprojekt może ubiegać się gmina z terenu województwa małopolskiego lub świętokrzyskiego samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. W przypadku partnerstwa Gmina występuje jako Lider projektu. Dodatkowo będzie konieczne określenie ról i zadań dla każdego z partnerów.

Jedna gmina może się starać o jeden grant, nie jest wymagany wkład własny. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca 2019 roku.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa projektu: e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

Wielkość grantu: od 15.000 -150 000 zł.

Wydatki w ramach grantu w poszczególnych kategoriach nie mogą przekraczać

a. Promocja – do 20%
b. Sprzęt – do 40%
c. Organizacja szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp.) – do 20%
d. Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40%
e. Zarządzanie projektem – do 20%

Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł. Współczynnik ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu. Grantobiorca ma obowiązek po zakończeniu projektu przekazać zakupiony z grantu sprzęt szkole lub ośrodkowi doskonalenia nauczycieli.

O nas

Projekt „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” jest realizowany w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Logo Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to, działająca od 1990 r., jedna z największych szkoleniowo-doradczych NGO w Polsce. Fundacja jest organizacją sieciową, w której skład wchodzi 13 Regionalnych Ośrodków z 3 filiami, dzięki czemu obejmuje swoimi działaniami terytorium całego kraju. Wspiera samorządność obywatelską. Swoje działania kieruje do szerokiego grona odbiorców: administracji publicznej, NGO oraz MMŚP. Prowadzi badania i analizy, organizuje szkolenia i kursy doskonalące, realizuje konsulting strategiczny, wdraża projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe, skupia branżowe fora samorządowców z różnych dziedzin.

Logo Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji


FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA)

jest ośrodkiem regionalnym FRDL w woj. małopolskim, z siedzibą w Krakowie. MISTiA regularnie od 27 lat wspiera rozwój samorządności lokalnej, kierując swoje działania przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i społecznych, przedsiębiorców, a także innych środowisk. Podstawowym celem MISTiA jest wspieranie członków różnych środowisk w podnoszeniu własnych kompetencji, a także krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz metod partnerskiej współpracy w relacjach lokalnych i regionalnych.

Logo Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej Meritum


Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum”

zajmuje się działalnością edukacyjną w obszarze kompetencji cyfrowych m.in adaptacją nowych rozwiązań technologicznych do działań edukacyjnych. Prowadzi szkolenia dla różnych grup wiekowych, od uczniów szkół podstawowych, do seniorów. Stowarzyszenie jest twórcą i koordynatorem międzynarodowej sieci GO_PRO! (Regional Programming Centers) zajmujących się pozaformalną edukacją programistyczną.

Podsumowanie projektu

Szanowni Państwo
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum” w terminie 9.04.2018-31.08.2020 r. w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowały projekt „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.
Współpracowaliśmy z 46. jednostkami samorządu terytorialnego – Państwa Urzędami, aby wzmocnić kompetencje cyfrowe mieszkańców gmin i miast. Często były to osoby, które dopiero stawiały pierwsze kroki w Internecie i podczas szkoleń uzyskały dużo przydatnych informacji nt. usług publicznych oferowanych on-line, które – zwłaszcza w dobie ograniczeń, do jakich zmusiło nas zagrożenie epidemiczne – okazały się bezcenne. Dzięki Państwa zaangażowaniu i ciężkiej pracy z odbiorcami wsparcia udało się przeszkolić nie zakładane 8036 osób, a aż 8584 osoby!

W imieniu Dyrekcji FRDL MISTiA, kierownictwa SEP MERITUM, swoim i osób zaangażowanych dziękujemy za współpracę przy realizacji Państwa e-Xtra mikroprojektów i życzymy sukcesów, nie tylko w dziedzinie cyfryzacji!

Maria Piękoś-Konopnicka
Koordynator projektu e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

REALIZACJA MIKROGRANTÓW

Aktualności

15.07.2020


ANULOWANIE VIII RUNDY UZUPEŁNIAJĄCEJ KONKURSU GRANTOWEGO
Informujemy, że Operator podjął decyzję o anulowaniu VIII rundy uzupełniającej konkursu grantowego w ramach projektu ”e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17. Powodem anulowania konkursu był brak złożonych wniosków aplikacyjnych w wydłużonym terminie naboru. Dalsze przedłużenie konkursu nie było możliwe ze względu na krótki okres realizacji ewentualnych mikroprojektów grantowych, ponieważ projekt „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”, a tym samym okres kwalifikowalności wyżej wymienionego przedsięwzięcia zakończy się 31.08.2020 r.
Koordynator projektu Maria Piękoś-Konopnicka

3.02.2020


Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z nową treścią obowiązku informacyjnego dla przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020!
Obowiązek informacyjny

17.01.2020


Informujemy o zakończeniu oceny wniosków w ramach 7 uzupełniającej rundy konkursowej. Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków:
Lista rankingowa z 7 rundy uzupełniającej

3.01.2020


Informujemy o zakończeniu oceny wniosków w ramach 6 uzupełniającej rundy konkursowej. Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków:
Lista rankingowa z 6 rundy uzupełniającej

7.10.2019


Informujemy o zakończeniu oceny wniosków w ramach 5 uzupełniającej rundy konkursowej. Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków:
Lista rankingowa z 5 rundy uzupełniającej

10.09.2019


Informujemy o zakończeniu oceny wniosków w ramach uzupełniającej rundy konkursowej. Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków zatwierdzona 09.09.2019 r.:
Lista rankingowa z dnia 09.09.2019

10.04.2019

Informujemy, że zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, nie ma przeciwwskazań aby w szkoleniach uczestniczyły osoby zamieszkujące inne gminy pod warunkiem, iż oświadczą, że nie biorą udziału w analogicznych projektach w innej gminie, niż w tej, która realizuje mikroprojekt.
Poniżej można pobrać wzór stosownych oświadczeń:
1. Oświadczenie (wersja w kolorze) - tutaj
2. Oświadczenie (wersja czarno-biała) - tutaj

28.03.2019


Informujemy o zakończeniu oceny wniosków w ramach uzupełniającej rundy konkursowej. Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków zatwierdzona z 28.03.2019 r.:
Lista rankingowa z dnia 28.03.2019

7.01.2019

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania ze strony potencjalnych grantobiorców, zadawane podczas rozmów telefonicznych, spotkań informacyjnych oraz drogą mailową.
Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) - z dnia 7.01.2019

08.11.2018
Informujemy o zakończeniu oceny wniosków w ramach uzupełniającej rundy konkursowej. Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków zatwierdzona 6.11.2018:
Lista rankingowa z dnia 6.11.2018

12.10.2018
Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego wniosków w konkursie do dnia 22.10.2018 r. do godz. 16:00. Poniżej znajduje się regulamin konkursu:
Aktualny regulamin uzupełniającego naboru wniosków z dnia 12.10.2018

01.10.2018
Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego wniosków w konkursie do dnia 8.10.2018 r. do godz. 16:00. Poniżej znajduje się regulamin konkursu:
Aktualny regulamin uzupełniającego naboru wniosków z dnia 1.10.2018
Poniżej można także pobrać pliki z najczęściej zadawanymi pytaniami:
1. FAQ 14.06.2018
2. FAQ 19.06.2018
3. FAQ 11.06.2018
4. FAQ 20.09.2018

17.09.2018
W dniu dzisiejszym ogłaszamy nabór uzupełniający wniosków w konkursie. Nabór jest realizowany od dnia dzisiejszego (tzn. od 17.09.2018) do dnia 1.10.2018. Poniżej znajduje się regulamin konkursu:
Regulamin uzupełniającego naboru wniosków z dnia 17.09.2018
pod poniższym linkiem znajdują się wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku w naborze:
Komplet dokumentów aplikacyjnych18.07.2018
Poniżej publikujemy listę rankingową w 1 naborze wniosków
Lista rankingowa wniosków 16.07.2018
pod poniższym linkiem znajdują się wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji mikrograntów:
Realizacja grantów - pliki03.07.2018
Pragniemy poinformować, że wszystkie wnioski złożone w konkursie grantowym przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Do części Wnioskodawców skierowane zostanie pismo z prośbą o dokonanie uzupełnień lub korekt finansowych. Po terminie przewidzianym na uzupełnienia opublikowana zostanie ostateczna lista rankingowa wniosków.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu to 4 999 218,50 w tym wartość dofinansowania to: 4 943 678,50