Projekt grantowy dla gmin z województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Nawet 150 tys. zł na rozwój kompetencji cyfrowych!

INFORMACJE

TEMATYKA SZKOLEŃ

1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”

Każdy ze scenariuszy może być realizowany na terenie gminy w ramach przyznanego grantu. Scenariusz zakłada realizację szkolenia w wymiarze 16h dydaktycznych dla grupy maksymalnie 12 osobowej

Uczestnicy szkoleń: osoby, które ukończyły 25 lat w dniu przystąpienia do mikroprojektu. Dodatkowo premiowane będą gminy, które zadeklarują przeszkolenie osób niepełnosprawnych (w tym ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi).

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ

Szkolenia powinny być organizowane w miejscach dobrze skomunikowanych, mogą to być np. biblioteki, świetlice, szkoły, domy kultury, publiczne punkty dostępu do Internetu (PIAP), uniwersytety trzeciego wieku które są lub mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

DIAGNOZA: Gmina przystępująca do projektu będzie zobligowana do przeprowadzenia autodiagnozy potrzeb w zakresie sprzętu do edukacji cyfrowej. W przypadku zdiagnozowania braków możliwe będzie zakupienie nowego sprzętu w ramach dotacji (max. 40% dotacji)

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O GRANT

o Grant na mikroprojekt może ubiegać się gmina z terenu województwa małopolskiego lub świętokrzyskiego samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. W przypadku partnerstwa Gmina występuje jako Lider projektu. Dodatkowo będzie konieczne określenie ról i zadań dla każdego z partnerów.

Jedna gmina może się starać o jeden grant, nie jest wymagany wkład własny. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca 2019 roku.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa projektu: e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

Wielkość grantu: od 15.000 -150 000 zł.

Wydatki w ramach grantu w poszczególnych kategoriach nie mogą przekraczać

a. Promocja – do 20%
b. Sprzęt – do 40%
c. Organizacja szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp.) – do 20%
d. Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40%
e. Zarządzanie projektem – do 20%

Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł. Współczynnik ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu. Grantobiorca ma obowiązek po zakończeniu projektu przekazać zakupiony z grantu sprzęt szkole lub ośrodkowi doskonalenia nauczycieli.

O nas

Projekt „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” jest realizowany w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Logo Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to, działająca od 1990 r., jedna z największych szkoleniowo-doradczych NGO w Polsce. Fundacja jest organizacją sieciową, w której skład wchodzi 13 Regionalnych Ośrodków z 3 filiami, dzięki czemu obejmuje swoimi działaniami terytorium całego kraju. Wspiera samorządność obywatelską. Swoje działania kieruje do szerokiego grona odbiorców: administracji publicznej, NGO oraz MMŚP. Prowadzi badania i analizy, organizuje szkolenia i kursy doskonalące, realizuje konsulting strategiczny, wdraża projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe, skupia branżowe fora samorządowców z różnych dziedzin.

Logo Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji


FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA)

jest ośrodkiem regionalnym FRDL w woj. małopolskim, z siedzibą w Krakowie. MISTiA regularnie od 27 lat wspiera rozwój samorządności lokalnej, kierując swoje działania przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i społecznych, przedsiębiorców, a także innych środowisk. Podstawowym celem MISTiA jest wspieranie członków różnych środowisk w podnoszeniu własnych kompetencji, a także krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz metod partnerskiej współpracy w relacjach lokalnych i regionalnych.

Logo Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej Meritum


Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum”

zajmuje się działalnością edukacyjną w obszarze kompetencji cyfrowych m.in adaptacją nowych rozwiązań technologicznych do działań edukacyjnych. Prowadzi szkolenia dla różnych grup wiekowych, od uczniów szkół podstawowych, do seniorów. Stowarzyszenie jest twórcą i koordynatorem międzynarodowej sieci GO_PRO! (Regional Programming Centers) zajmujących się pozaformalną edukacją programistyczną.

Konkurs grantowy

Anulowanie VIII rundy uzupełniającej


Informujemy, że Operator podjął decyzję o anulowaniu VIII rundy uzupełniającej konkursu grantowego w ramach projektu ”e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17. Powodem anulowania konkursu był brak złożonych wniosków aplikacyjnych w wydłużonym terminie naboru. Dalsze przedłużenie konkursu nie było możliwe ze względu na krótki okres realizacji ewentualnych mikroprojektów grantowych, ponieważ projekt „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”, a tym samym okres kwalifikowalności wyżej wymienionego przedsięwzięcia zakończy się 31.08.2020 r.

TUTAJ znajduje się informacja od operatora dot. anulowaniu naboru

Dokumentacja konkursowa

1. Regulamin konkursu
Regulamin konkursu grantowego „e-Xtra Kompetentni – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” nr. POPC.03.01.00-00-0068/17

Załączniki do Regulaminu
Załącznik 1. Oświadczenie o nieubieganiu się o grant w innych konkursach
Załącznik 2. Standard kompetencji cyfrowych
Dokument z wymaganiami dotyczącymi kompetencji trenerów i instruktorów oraz opisem kompetencji cyfrowych do uzyskania dzięki udziałowi w szkoleniach.
Załącznik 3. Katalog wydatków kwalifikowanych III oś POPC
Dokument zawierający katalog kosztów niekwalifikowanych w projektach mikrograntowych.
Załącznik 4. Wytyczne do zakupu sprzętu w projekcie
Wymagania Ministerstwa Cyfryzacji odnośnie zakupu sprzętu komputerowego w projekcie.
Załącznik 5. Wzór umowy o powierzenie grantu dla działania 3.1 POPC
Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.


Załącznik 6 Wniosek z załącznikami
1. Wzór wniosku – wzór wniosku do wypełnienia w ramach konkursu
Załącznik 1 do wniosku – Porozumienie ngo z Gminami – Dokument wymagany w przypadku zamiaru realizacji projektu w partnerstwie.
Załącznik 2 do wniosku - Wzór protokołu z inwentaryzacji
2. Wytyczne oceny mikroprojektów – opis kryteriów ocen i skali ocenZałącznik 7. Kryteria wyboru mikroprojektów – opis kryteriów wyboru mikroprojektów

Pliki do pobrania

Aktualizacja dot. zakupu sprzętu w projekcie

Szanowni Państwo,

Informujemy iż w ramach realizacji projektów grantowych (działanie 3.1 trzeci konkurs) aktualizacji podlegają „wytyczne dla zakupu sprzętu w projekcie” oraz wytyczne w zakresie przekazywania sprzętu po zakończeniu projektu w zakresie „analogicznego wsparcia”.

A. W zakresie „wytycznych dla zakupu sprzętu w projekcie” zmianie ulegają punkty:
1) Zastąpiono zapis „Procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości minimum 1,6 GHz”
na zapis „Procesor osiągający w teście CPU PassMark minimum 1100 pkt”.
2) Przeniesiono z sekcji wymagań minimalnych do zalecanych zapis „możliwość odłączania
klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu”.

B. W przedmiocie dotyczącym przekazania sprzętu po realizacji projektu i „analogicznego wsparcia” zmianie podlega zapis wzorcowej „Koncepcji realizacji projektu grantowego”:
Rozdział V. Sposób realizacji projektu; Punkt 2. Poziom Grantobiorcy;
5) Sprzęt wykorzystywany do zajęć – każdy z uczestników szkolenia powinien mieć możliwość zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego posiadanego przez Grantobiorcę lub zakupionego w projekcie. Sprzęt zakupiony w projekcie Grantobiorca ma obowiązek przekazać do wybranych przez siebie szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli po okresie realizacji projektu. Sprzęt nie może zostać przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020.
Analogiczne wsparcie należy rozumieć jako otrzymanie środków przez szkołę lub ODN na zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni informatycznej (lub otrzymanie takiego sprzętu w ramach realizacji projektu przez np. gminę). Wyjątek stanowi sytuacja w której gmina zadeklaruje iż:
– sprzęt uzyskany w ramach dotychczasowego wsparcia (w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020) nie wyczerpuje potrzeb szkoły lub centrum doskonalenia zawodowego (np. sprzęt spożytkowany na potrzeby administracyjne lub posłużył do wymiany jedynie części komputerów w laboratorium informatycznym). Do deklaracji należy dołączyć informację o otrzymanym sprzęcie, jego obecnym przeznaczeniu oraz ilości komputerów w pracowni informatycznej.
Wraz z deklaracją gmina przekaże oświadczenie, iż przekazany sprzęt zostanie wykorzystany wyłącznie do realizacji dalszych potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych (uczniów lub nauczycieli).

REALIZACJA MIKROGRANTÓW

Aktualności

3.02.2020


Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z nową treścią obowiązku informacyjnego dla przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020!
Obowiązek informacyjny

17.01.2020


Informujemy o zakończeniu oceny wniosków w ramach 7 uzupełniającej rundy konkursowej. Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków:
Lista rankingowa z 7 rundy uzupełniającej

3.01.2020


Informujemy o zakończeniu oceny wniosków w ramach 6 uzupełniającej rundy konkursowej. Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków:
Lista rankingowa z 6 rundy uzupełniającej

7.10.2019


Informujemy o zakończeniu oceny wniosków w ramach 5 uzupełniającej rundy konkursowej. Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków:
Lista rankingowa z 5 rundy uzupełniającej

10.09.2019


Informujemy o zakończeniu oceny wniosków w ramach uzupełniającej rundy konkursowej. Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków zatwierdzona 09.09.2019 r.:
Lista rankingowa z dnia 09.09.2019

10.04.2019

Informujemy, że zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, nie ma przeciwwskazań aby w szkoleniach uczestniczyły osoby zamieszkujące inne gminy pod warunkiem, iż oświadczą, że nie biorą udziału w analogicznych projektach w innej gminie, niż w tej, która realizuje mikroprojekt.
Poniżej można pobrać wzór stosownych oświadczeń:
1. Oświadczenie (wersja w kolorze) - tutaj
2. Oświadczenie (wersja czarno-biała) - tutaj

28.03.2019


Informujemy o zakończeniu oceny wniosków w ramach uzupełniającej rundy konkursowej. Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków zatwierdzona z 28.03.2019 r.:
Lista rankingowa z dnia 28.03.2019

7.01.2019

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania ze strony potencjalnych grantobiorców, zadawane podczas rozmów telefonicznych, spotkań informacyjnych oraz drogą mailową.
Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) - z dnia 7.01.2019

08.11.2018
Informujemy o zakończeniu oceny wniosków w ramach uzupełniającej rundy konkursowej. Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków zatwierdzona 6.11.2018:
Lista rankingowa z dnia 6.11.2018

12.10.2018
Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego wniosków w konkursie do dnia 22.10.2018 r. do godz. 16:00. Poniżej znajduje się regulamin konkursu:
Aktualny regulamin uzupełniającego naboru wniosków z dnia 12.10.2018

01.10.2018
Informujemy o przedłużeniu terminu naboru uzupełniającego wniosków w konkursie do dnia 8.10.2018 r. do godz. 16:00. Poniżej znajduje się regulamin konkursu:
Aktualny regulamin uzupełniającego naboru wniosków z dnia 1.10.2018
Poniżej można także pobrać pliki z najczęściej zadawanymi pytaniami:
1. FAQ 14.06.2018
2. FAQ 19.06.2018
3. FAQ 11.06.2018
4. FAQ 20.09.2018

17.09.2018
W dniu dzisiejszym ogłaszamy nabór uzupełniający wniosków w konkursie. Nabór jest realizowany od dnia dzisiejszego (tzn. od 17.09.2018) do dnia 1.10.2018. Poniżej znajduje się regulamin konkursu:
Regulamin uzupełniającego naboru wniosków z dnia 17.09.2018
pod poniższym linkiem znajdują się wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku w naborze:
Komplet dokumentów aplikacyjnych18.07.2018
Poniżej publikujemy listę rankingową w 1 naborze wniosków
Lista rankingowa wniosków 16.07.2018
pod poniższym linkiem znajdują się wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji mikrograntów:
Realizacja grantów - pliki03.07.2018
Pragniemy poinformować, że wszystkie wnioski złożone w konkursie grantowym przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Do części Wnioskodawców skierowane zostanie pismo z prośbą o dokonanie uzupełnień lub korekt finansowych. Po terminie przewidzianym na uzupełnienia opublikowana zostanie ostateczna lista rankingowa wniosków.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu to 4 999 218,50 w tym wartość dofinansowania to: 4 943 678,50